slide-1
slide-2
slide-3
slide-4
slide-5
slide-6
slide-7
slide-8

Δημιουργία & Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η δημιουργία και πιλοτική λειτουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών, με στόχο την καταγραφή των διαθέσιμων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη συγκέντρωση και διαδικτυακή διάθεσή τους προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.

Διαβάστε περισσότερα »

Το όραμά μας

Οι δασικές διαχειριστικές μελέτες αποτελούν τη βασική πηγή πληροφορίας των χαρακτηριστικών των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας. Τόσο ο μεσοπρόθεσμος, όσο και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός διαχείρισης των δημοσίων, αλλά και μη δημοσίων δασών, στηρίζεται στις μελέτες αυτές.

Η χώρα μας είναι μια από τις λίγες Ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων στις διαχειριστικές μελέτες. Οι μελέτες αυτές, οι οποίες συντάσσονται από τις δασικές υπηρεσίες ή τους ιδιώτες δασολόγους, από τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, μέχρι σήμερα, για τη διαχείριση των δασικών συμπλεγμάτων σε τοπικό επίπεδο (δασαρχείου).

Ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία που περιέχουν οι μελέτες δεν αξιοποιούνται καθόλου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, περιφέρειας και χώρας. Σε αυτό συμβάλλει ουσιαστικά η έλλειψη ενός κεντρικού συστήματος φύλαξης και διαχείρισης των μελετών αυτών. Έτσι, οι κεντρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να έχουν μια γενική εικόνα της κατάστασης των δασών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να παράγουν γενικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Επίσης, με την επικρατούσα κατάσταση, τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, σχετικών με την ανάπτυξη της υπαίθρου, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα ΕΠαΔ φιλοδοξεί να καλύψει το προαναφερθέν κενό, με την ίδρυση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και διακίνησης της δασικής πληροφορίας. Το όραμα της ίδρυσης και πιλοτικής λειτουργίας του ΕΠαΔ είναι να συμβάλει σημαντικά:

  • στον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας της Δασικής Υπηρεσίας,
  • στην ανάδειξη των δασικών πληροφοριών που περιέχονται στις διαχειριστικές μελέτες μέσω της διευκόλυνσης πρόσβασης σε αυτές (διάχυση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής),
  • στη διαφάνεια των διαδικασιών μέσω της ισότιμης πρόσβασης στις διαχειριστικές μελέτες όλων των εμπλεκόμενων φορέων (χωρίς την ανάμειξη φυσικών προσώπων στη διαδικασία φύλαξης και διάθεσης των μελετών),
  • στο δημόσιο έλεγχο της ποιότητας των μελετών που παραδίνονται στα δασαρχεία από τους μελετητές.

Πρόσφατα Νέα & Ανακοινώσεις

Καλό Πάσχα

Καλό Πάσχα

Το εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης και η ομάδα εργασίας του ΕΠαΔ σας...

»

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κορυφή