Δράσεις του έργου

1η φάση

Διαπιστώθηκε ότι η αρχική βάση δεδομένων ΦΚΔ παρουσιάζει ελλείψεις ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η πληροφορία χρειάζεται να ελεγχθεί για την εγκυρότητα της. Κατόπιν τούτου, σε συνεργασία με την Γενική Δ/νση Δασών πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης συνεχής επικοινωνία με τις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της χώρας ώστε να ελεγχθεί και να επικαιροποιηθεί η βάση ΦΚΔ, αλλά και να συγκεντρωθεί όλο το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό σε επίπεδο χώρας.

 

2η φάση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της 2ης φάσης του Έργου, αναπτύσσεται μεθοδολογία ομογενοποίησης των γεωγραφικών δεδομένων των δασικών μελετών και η οποία έχει εφαρμοστεί σε επιλεγμένες περιοχές. Η μεθοδολογία έχει ως στόχο αφενός την ομογενοποίηση του ψηφιακού υλικού ως προς τη μορφή των αρχείων (από AutoCad ή Geotiff σε shapefile, για παράδειγμα) και αφετέρου την ομογενοποίηση των μελετών ως προς το ψηφιακό περιεχόμενο αυτών (δημιουργία κοινών χαρακτηριστικών, κοινή ονοματολογία πεδίων των διανυσματικών δεδομένων κ.λπ.).

 

3η φάση

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κορυφή